Algemene voorwaarden

Studio Christl
Barneveld

KVK-nr 77886291

Art. 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Studio Christl (hierna Fotograaf) en Opdrachtgever.
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door Fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: Christl (handelend onder de naam Studio Christl), welke tevens deze algemene voorwaarden aanvaart.
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of -personen waarmee Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, welke tevens deze algemene voorwaarden aanvaardt/aanvaarden.
 6. annuleren: ontbinding van de overeenkomst
 7. schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. Bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 8. gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van Auteurswet 1912.

Art. 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend wanneer en voor zover deze door Fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden zijn niet van toepassing.

Art. 3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte
 2. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen.

Art. 4. Aanvaarding van het aanbod

 1. Aanvaarding van het aanbod dient door Opdrachtgever te allen tijde schriftelijk per e-mail te worden gedaan.
 2. Wanneer Opdrachtgever niet of onvoldoende zorg draagt voor de bevestiging zoals genoemd in lid 1, maar wel met het aanbod instemt, of in ieder geval de indruk wekt, en Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 3. Fotograaf behoudt zich het recht een opdracht te annuleren na bevestiging door Opdrachtgever. Dit in geval er na aanvaarding opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor de Fotograaf onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.
 5. Prijsopgaven/offertes kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden. Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk informeren.

Art. 4. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht in haar eigen stijl en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Indien Opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt Fotograaf zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 4. In geval van een portret shoot zal Fotograaf een zogenaamde eigen bewerking toepassen op de foto’s. Persoonlijke, permanente kenmerken van de geportretteerde worden niet aangepast of bewerkt.
 5. In geval van een portretshoot met kinderen blijft de aanwezige ouder en/of verzorger aanwezig en verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind/de kinderen.

Art. 5. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Levering van bestanden zal niet eerder plaatsvinden dan dat de factuur t.b.v. de levering volledig is voldaan.
 3. Fotograaf levert geen onbewerkte RAW-bestanden.
 4. Na levering van digitale bestanden, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de opslag van deze bestanden.
 5. Fotobestanden blijven 2 jaar bij Fotograaf in bewaring. Dit met uitzondering van diefstal, brand en dergelijk verlies door onvoorziene schade.

Art. 6. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien de overeengekomen overeenkomst wordt aangevuld of gewijzigd en/of er extra kosten worden gemaakt door Fotograaf, is Fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 4. Indien er voor Opdrachtgever op basis van overeengekomen uurtarief wordt gewerkt, vindt na de opdracht nacalculatie plaats op basis van een uurtarief en gemaakte kosten. Dit om tot een vergoeding te komen.
 5. Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn voor particulieren inclusief BTW.

Art. 7. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor de opdracht en het daarbij behorende verschuldigde bedrag een factuur per e-mail sturen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De betalingsverplichting blijft ook gelden indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van producten voortkomend uit de door Fotograaf gedane werkzaamheden. Opdrachtgever heeft hierbij ook geen recht op korting of restitutie.

Art. 8. Annulering en opschorten

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Fotograaf de overeenkomst annuleren of de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte brengen.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de opdracht verstrekt of verzuimt tijdig aanwezig te zijn, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten.
 3. Opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, brengt Fotograaf het bedrag van de opdracht in rekening.
 5. In geval van ernstige onvoorziene omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op afgesproken datum uit te voeren, zal Fotograaf de opdracht opschorten.
 6. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tot twee dagen voor de uitvoerdatum annuleert, brengt Fotograaf € 50,- in rekening aan Opdrachtgever.

Art. 9. Klachten

 1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk aan Fotograaf te worden medegedeeld.
 2. Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Art. 10. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotograaf, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotograaf.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden waaronder haar website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk en voor publicaties door derden op websites, in (online) krant en/of (online) magazines. Hieronder valt ook sample producten, beurs materialen en wandaankleding t.b.v. studio. Fotograaf mag met foto’s tevens deelnemen aan wedstrijden en publicaties.
 4. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen het gebruik zoals in lid 3 van artikel 11 beschreven, dient Opdrachtgever dit vooraf, uiterlijk tijdens de opdracht, schriftelijk bij Fotograaf kenbaar te maken.
 5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf.
 6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding zoals genoemd in artikel 25 van de Auteurswet in acht te nemen.
 8. Bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf.
 9. Elk gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf.
 10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, rekent Fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.
 12. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Art. 11. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties zoals genoemd in artikel 11 lid drie van deze algemene voorwaarden.
 2. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretfoto’s dient men voorafgaand aan de opdracht en schriftelijk kenbaar maken.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Art. 12. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden of prints die Fotograaf aan Opdrachtgever geleverd heeft. Opdrachtgever moet zelf voor een back-up van geleverde fotobestanden zorgen.
 4. De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag.

Art. 13. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 1. Fotograaf heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Art. 14. Rechts- en forumkeuze

 1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 
StudioChristl_algemenevoorwaarden_2024v2