Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Christl van de Beek. Ik ben eigenaar van Studio Christl, gevestigd in Barneveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77886291. Studio Christl respecteert privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

Verwerking van persoonsgegevens
Verwerking van de verstrekte persoonsgegevens is op grond van totstandkoming en uitvoering van de dienst. Gegevens die verwerkt worden zijn:

  • NAW gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Social media account(s)
  • Gegevens verstrekt per mail/contactformulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouder(s) of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder deze toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige neem dan contact op via info@christl.nl dan verwijder ik deze informatie.

Verwerkingsdoeleinden
Studio Christl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn dienst en/of product
  • Financiële verwerking zoals voor belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Christl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden gegevens bewaard
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk of wettelijk verplicht om de doelen waarvoor ze verzameld zijn te realiseren.

Gegevens op facturen worden tenminste 7 jaar bewaard. Dit i.v.m. de fiscale verplichting hiervan. Een jaar na het verstrijken van deze 7 jaar worden deze gegevens verwijderd.  

Delen met derden
Persoonsgegevens worden niet aan derden gegeven dan wel verkocht. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden zoals overeengekomen of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met ieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Cookies (of vergelijkbare technieken)
Op mijn website wordt alleen gebruik gemaakt van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzien, aanpassen of verwijderen gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Christl. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage , correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar: info@christl.nl.  
Om zekerheid te krijgen dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie ID met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Een reactie volgt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken.
Tevens wijs ik je er op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap.

Beveiligen persoonsgegevens door Studio Christl
Studio Christl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wanneer je denkt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.


StudioChristl_privacyverklaring_2024v2